David P. Boder Interviews Boguslaw [last name unknown]; September 24, 1946; München, Germany : Voices of the Holocaust Project

David P. Boder Interviews Boguslaw [last name unknown]; September 24, 1946; München, Germany

var transcription = { interview: [ David Boder

[In English] MÃnchen, September the 24th, 1946 at the UNRRA University in Deutsches Museum. The interviewee is now a young student, who simply calls himself Boguslaw. And like so many others he refuses . . . he refuses to, eh, give his full name, because he does not think it's exactly very safe yet to talk.

David Boder

[In German] Also, Boguslaw, erzÃhlen Sie mir etwas von dem polnischen Widerstand in, hm, in Polen.

Boguslaw [last name unknown]

Die polnische Wiederstandsbewegung hat seinen Anfang seit 1933. Ich hab zu der . . . also 1939 bin ich in die deutsche Widerstandsbewegung eingetreten.

David Boder

In die deutsche Widerstandsbewegung?

Boguslaw [last name unknown]

Nein, in die polnische Widerstandsbewegung eingetreten.

David Boder

Und zu wem sollte der Widerstand geleistet werden?

Boguslaw [last name unknown]

Der Widerstand . . . Widerstandsbewegung hatte seinen Zielkampf gegen die Deutschen.

David Boder

Hm.

Boguslaw [last name unknown]

[hustet] Wir haben . . . die, die deutsche Besatzung war besonders schwer in Polen und in manchen Gebieten musste sich die polnische BevÃlkerung . . . musste eine . . . musste einen Ausweg finden, um sich zu verteidigen. Kann ich polnisch sprechen?

David Boder

Ja, reden Sie das Ganze in polnisch. Aber nicht zu schnell, aber . . .

Boguslaw [last name unknown]

[In Polish] Ja. Niemcy strasznie zapisalisie, w naszej . . .

David Boder

[In German] Aber in der Hauptsache reden Sie von sich selbst. Alles was Sie in der der Widerstandsbewegung getan haben.

Boguslaw [last name unknown]

Ja.

David Boder

Weiter.

Boguslaw [last name unknown]

[In Polish] Od roku tysiąc dzięcset trzydziestego-dziewiątego należałem do Polskiego Ruchu Opory. Niemcy po zajęciu terenÃw Polskich wszędzie wściskali się do nas . . . Wszędzie chcieli . . . zniszczyć wszystko co Polskie. Wywoźili do obozÃw koncentracyjnych. Ja sam w roku 1939 przeznaczony byłem do transportu do Dachau, Szczęsliwie udał mi sie biec i zaczełem pracować w Polskiej organizacji wojskowej. Cel organizacji była. Celem organizacji była walka z Niemcami, chodziło o zachowanie . . . Polskości. Chodziło oto ażeby nie wątpić wiarę zwycięstwa.

Boguslaw [last name unknown]

Od 1939 do 40 tego roku zaczeło się silne wszkolenie PolakÃw. Powstały szkoły wojskowe . . . szkoły podoficerskie . . . szkoły podchorążych ktÃre miały przygotować oficerÃw. RÃwnocześnie z tym powstała prasa Polska podziemnia ktÃra od 1939 zaczeła funkcjonować. Powstało mase organizacji ktÃre potem łączą się i tworzą związek powstańcy.

Boguslaw [last name unknown]

Związek Powstańcy miał celu . . . przygotowanie społeczeństwa . . . do walki z Niemcami oraz . . . nie pozwolenie zwątpienie. Najpierw praca podręcała się do Zbierania bronie, do . . . wyszkoleniu wojskowym. Przechodzilo skolejno do sabotażu, Najpierw był tak zwany mały sabotaż chodziło. Potem mały sabotaż nawołujacy do sabotożanie Niemieckich zarządzeń, do . . . ackji przeciwko wywozowi PolakÃw do Niemiec, akcja ktÃra miała na celu uświadomienie PolakÃw co dzieje się w obozach Koncentracyjnych.

Boguslaw [last name unknown]

Następnie przyszła kolej na duży sabotaż. Sam pracowałem w likwidacji GestapowcÃw w [niezrozumiała część taśmy] likwidacji, przed Wielkim Piątkiem. Przed świętami Wielkanocy w 1943 wybuchło powstanie w getcie Żydowskim. Na trzy tygodnie przedtym dowÃctwo nasze dowiedziało się Że getcie Żydowskim grozi, tak samie grozi likwidacja [niezrozumiałe] po zakończeniu walki w getcie organizacja Polska wydała pomocy do [niezrozumiałe] siedziałem w roku 1941 na Pawiaku. Widziałem straszne sceny, mordowania. Walenie żywcem na [niezrozumiałe] w piec. Następnie oficerowie Gestapo, a między innymi znany kat Warszawy Berger . . . [glos zanika zupełnie]

Boguslaw [last name unknown]

Następnie w więzieniu zrobiono mi kuracje głodową i solną. Dawano mi do każdej [słowo ginie] masę soli. Przytym nie dostawałem zupełnie wody, tak że cierpiałem okropnie z powodu pragnienia, Następnie po trzeciu mieśiącznym pobyciu w więzieniu zostałem ewakuowany obozu koncentralnego do Gross Rosen, To co się działo w więzieniu było tak straszne, tak makabryczne, rostrzelewano przytym setkami ludzi ktÃrych co drugi co trzeci dzień wyciągano z więzienia . . . I rozstrzeliwano w grozach zburzonego getta, Na pięć dni przed Powstaniem wybuchu Warszawskim, wybuchło powstanie na Pawiaku [glos zanika] . . . gdy warunki były zbyt cięszkie i zostało ztłumione. Potem wszyscz. cały oddział trzeci na ktorym to powstanie wybuchło został rozstrzelany.

Boguslaw [last name unknown]

Przeżyłem w więzieniu . . . strasznie . . . ważyłem zdaje się czterdzieśći kilo, Kilogram, Traktownie bzło okropne. Bito, Wszędzie . . . na całym ciele masę znakÃw zostało po tym. Gdyby Niemcom dzisiaj powiedzić że oni cÃś takiego robili nigdy nikt do tego się przyzna. Jednak na to są dowody i to widać, prawda, W obozie koncentracynym za naszym wstępie za powiedziano nam żebyśmy zapomnieli że jesteśmy ludzmi i jesteśmy tylko numerami. Bicie I katowanie było na każdym kroku. Ludzie mordowali jedni drugich. Więzien, więznia. Kapo to nie bzł człowiek, to był tak samo Ubermensch jak każdy gestapowiec, Jedno był kapo. Kapo przeważnie rekrutowali się . . . kapowie rekrutowali sie przeważnie z więżniÃw kriminalnych. Byli to przedstępco, notoryczni. Recedzwiści.

David Boder

Czy Niemcy. Polaki?

Boguslaw [last name unknown]

Większość była NiemcÃw, zależy tylko w jakim obozie. Przeważnie byli Niemcy, byli pozatym sporo Rosjan. Byli starzy więżniowie, Polacy, Żydzi.

David Boder

Byli Żydzi kapo no Polskim Bloku?

Boguslaw [last name unknown]

Tak byli. Może Pan Profesor ma jakieś pytania?

David Boder

[Niezrozumiałe]

Boguslaw [last name unknown]

. . . po uwolniemiu przez Armje Anglo-Amerykańską przebywałem najpierw w obozie wojskowym, potem dowiedziałem się że są możliwości studiÃw. Przyjechałem do Monachium na studia. Studjuje obecnie muzikę [slowo ginie] Kończę drugi semstr.

David Boder

[In English] This concludes the reportâvery brief but very interesting reportâof Mr. Boguslaw, a . . . [ends abruptly]

var english_translation = { interview: [ David Boder

[In English] MÃnchen, September the 24th, 1946 at the UNRRA University in Deutsches Museum. The interviewee is now a young student, who simply calls himself Boguslaw. And like so many others he refuses . . . he refuses to, eh, give his full name, because he does not think it's exactly very safe yet to talk.

David Boder

[In German] Well, Boguslaw, tell me something about the Polish resistance movement in, eh, in Poland.

Boguslaw [last name unknown]

The Polish resistance movement originally started in 1933. I belonged to . . . this is I joined the German resistance movement 1939.

David Boder

The German resistance movement?

Boguslaw [last name unknown]

No, I joined the Polish resistance movement.

David Boder

And who was the resistance against?

Boguslaw [last name unknown]

The resistance . . . resistance movement was targeted against the Germans.

David Boder

Hm.

Boguslaw [last name unknown]

[coughs] We have . . . the, the German occupation was especially difficult in Poland and in some areas the Polish population . . . had to . . . had to find another way to defend itself. Can I speak Polish?

David Boder

Yes, say the entire thing in Polish. But not too fast, but . . .

Boguslaw [last name unknown]

[In Polish] Yes. The Germans behaved dreadfully in our . . .

David Boder

[In German] But mainly talk about yourself. Everything you have done in the resistance movement.

Boguslaw [last name unknown]

Yes.

David Boder

Continue.

Boguslaw [last name unknown]

[In Polish] From 1939 I belonged to the Polish Resistance Movement. After capturing Polish lands, the Germans raged against us everywhere. Everywhere they wanted . . . to destroy everything which was Polish. Transported to concentration camps. In 1939, I, myself, was destined to be transported to Dachau. Mercifully, I managed to avoid it, and started to work in the Polish military organization. The organization's aim was . . . the aim of the organization was to fight with the Germans. It was a matter of preserving . . . Polishness, a matter of not losing faith in victory.

Boguslaw [last name unknown]

From 1939 until 1940, a fierce training of Poles began. Military schools were established, schools for noncommissioned officers . . . officer cadet schools which were to train officers. Along with this, the Polish underground press came into being from 1939. A load of organizations came into being which then joined together and formed the resistance movement.

Boguslaw [last name unknown]

The Resistance Movement aimed . . . to prepare society . . . to fight against the Germans and . . . not to allow despair. At first, the work was devoted to collecting arms, to army training. It then turned to sabotage. At first, there was the so-called small sabotage . . . then small sabotage exhorting sabotaging German orders, to . . . actions against deporting Poles to Germany, an actions which had as its aim the inform Poles what was happening in concentration camps.

Boguslaw [last name unknown]

Then, it was time for large sabotage. I, myself, worked [unintelligible] of Poles in the Ghetto Uprising before Good Friday . . . at Easter of '43 the came the uprising in the Jewish Ghetto. Three weeks before this, our leaders learned that the Jewish Ghetto was threatened . . . was threatened with liquidation. . . [unintelligible] . . . weapons were provided, and apart from that the insurgents were informed about German positions . . . after the battle in the Ghetto the Polish organization gave help . . . [unintelligible]. There, in 1941, I sat in Pawiak, saw terrible scenes, murder, [unintelligible], shootings, people thrown alive into ovens. Then the Gestapo officers, among them, the known executioner of Warsaw, A. Berger and [unintelligible] shot, . . . hunted the population, literally. [unintelligible] . . . beaten for hours.

Boguslaw [last name unknown]

Then in prison I was subjected to a hunger and salt regime. I was given . . . a mass of salt, and got no water whatsoever, so I suffered horribly from thirst. Then after three months in prison, the day before the Uprising, I was evacuated to Gross-Rosen concentration camp. The things that happened in prison were so dreadful, so macabre. They shot people by the hundreds, whom they dragged out of prison every two or three days . . . and shot them in the ruins of the destroyed ghetto. Five days before the Warsaw Uprising, an uprising occurred in Pawiak . . . [unintelligible] . . . when conditions were too hard, and there was overcrowding. Then everybody, the whole of Ward 3 where that prison uprising broke out, was shot.

Boguslaw [last name unknown]

I survived the prison . . . dreadfully [unintelligible] I weighed around 40 kilos, kilograms, I think. The treatment was terrible. One was beaten. Masses of scars remained imprinted on my flesh. If, today, one were to tell the Germans that they had done such things, nobody would ever admit to it . . . However, there is evidence of it, and it can be seen. When we arrived at the concentration camp we were told to forget that we were humans, and that we were just numbers. Beatings and torture at every step. People murdered one another, prisoner murdered prisoner. The capo was not a human being, he was the same Ubermensch [superior] as every Gestapo, he was just called a capo. The capo were normally recruited . . . the capo were normally recruited from amid the criminal prisoners. They were criminals, notorious recidivists.

David Boder

Were they Germans? Poles?

Boguslaw [last name unknown]

Most were Germans, but it depends on which camp. Usually they were Germans. A number were also Russian. Old-timers, Poles, Jews. I was in the camp [unintelligible].

David Boder

Were there Jewish capos in the Polish block?

Boguslaw [last name unknown]

Yes, there were. Perhaps you have some questions, Professor?

David Boder

[unintelligible]

Boguslaw [last name unknown]

. . . after being liberated by the Anglo-American army, I first stayed in an army camp, then I discovered that it was possible to study. So I came to study in Munich. I'm currently studying music [unintelligible] I'm finishing the second semester.

David Boder

[In English] This concludes the reportâvery brief but very interesting reportâof Mr. Boguslaw, a . . . [ends abruptly]