David P. Boder Interviews Alfonsas Paulis; September 21, 1946; München, Germany

var transcription = { interview: [ David Boder

[In English] This is Spool 9-144B - the interview features Alfonsas Paulus or Paulis - this section was separated from Spool 144A, which contains the interview with Father Johan Kharchenko. This is Spool 9-144B Alfonsas Paulis, November the 9th, 1950, Boder.

David Boder

20th September, 1946 at the Baltic camp at Lohengrinstrasse. The interview is the same that we started at Spool 143. Alfonsas Paulis, who was kind enough to relinquish his turn to the parson of the Greek Orthodoxian Church Johan Kharchenko. We are now returning to the interview of Mr. Alfonsas Paulis who is going to talk Lithuanian.

David Boder

[In German] Ãh, noch mal alsoâjetzt sagen Sie, was hat Ihnen passiert von Neuem, wenn die Sowjets nach Litauen gekommen sind? Wo haben Sie gelebt und was hat Ihnen passiert? Wie alt sind Sie, Herr Paulis? Wie alt sind Sie?

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] Esu suvalkietis ir trumpai papasakosiu biÅki nuo keturiasdeÅimts trečių metų

David Boder

[In German] Langsam

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] kovo mėnesio septintos dienos iki keturiasdeÅimts penktų metų balandžio penktai iki amerikonam užėjus mus iÅlaisvinus. Mane, kaip žinot, aÅ esu paprastas darbinykas, mane areÅtavo už laikraÅčius, kurie, vadinasi, raÅydavo prieÅ vokiečius, prieÅ faÅizmą, prieÅ nacius. AreÅtavo geÅtapas, teko sėdėt . . . areÅtavo, teko sėdėt septintam forte, septintam forte, po tam . . . teko ir pabadaut, ten, kaip žinote, buvo tik vieni narai, buvom labai sumuÅti, tai yr, tai yra po žeme,

David Boder

[In German] Langsamer

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] Teko sėdėt tris savaites, paskuitės mus iÅvežė in PravieniÅkį, PravieniÅky toks buvo pradedamas konstracijos lageris. Tamkonstracijos lagery teko dirbt, dirbom miÅkuose. Ten prižiūriejo geÅtapiečiai, jie mus labai muÅdavo lazdom, valgyt mažai gaudavom, laukėm vis, kada bus gerau. Nu, vieną kartą gaunam žinią, kad reik visiem pasiruoÅt, naktį iÅveža kur tai. Veža mus in Vokietiją, suvaro in vagonus, užkala vagonus, dratais apraiÅoja spygliuotais, visur sargybiniai apstoja, veža . . . o mes gaunam cineÅt gi pjūklų, turėjome pjūklą, peilių, ir sugalvojom bėgt. Davažuojam kada Vokiečių sieną, tai yra Kybartai, pjaunam, bandom pjaut, tik sustoja traukinys, mes manėm, kad nestos, spėsim papjaut, iÅpjauti ir galėsim iÅbėgt in miÅkuos. Bet tas viskas neįvyko, mum nepasi . . . apžiūrėjo, mus . . . apžiūrėjo, kad mes pjaunam, sustabdė traukinį ir leido po vieną iÅ traukinio, ir bitkom mus vokiečiai iÅrÎngė iki pusės nuogus ir muÅė, buvo tokios bitkos bubinės, iÅ telefono darytos, po kiekvieną leido, pirmiausia man pačiam teko iÅ to vagono lipt, tai dėl to aÅ daugiausiai gavau pilt, mat buvau kaipodidžiausias kaltinykas, nes aÅ buvau atsineÅęs tą pjūklą. Paskuitės mus iÅrÎngė iki pusiau nuogus ir liepėâpaduoda bitkąman ir draugui ir liepė vienas kitą muÅti . . . nu . . . draugo gaila, nemuÅi, tai jis priÅoka, ir jisai buvo tep sako duok, taip pats raičiojasi negyvas, tiesiog žmonės eina civyliai ir slopsta moterys žiūrÎdamos.

David Boder

[In German] Bisschen aus bis Zeit, gerade, hierhin..

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] TurÎjom biÅki maisto kaip kas, dar vežėmės žinoma, Lietuvoj galėjo priduoti, dar kaip kam atsiųsdavo biÅki, atėmė iÅ mus maistą visą, suvarė atgal in vagonus, paskuitės vežė toliau. Vežė mus apie keturas paras. Nieko nedavė nei valgyt, nei gert. Tada daugiau užkalė, daugiau sargybinių pribuvo, labiau užkalė tuos vagonus, atvežė mus net in Francūziją. Sustoja kur, ne vandenio praÅom, neduod nė vandenio, nė valgyt, taip ir vežė. Atvežė, iÅėmė daug lavonų Francūzijoj negyvų. Nežinau, kur tai, tos vietovės, bet maždaug prie francūzų tos mažino linijų, mus iÅlaipdino, suvarė in tokį lagerį, tam lagery davė biÅki sriubos užvalgyt, po tam pernakvojom. Ant ryt iÅvežė in darbus, iÅvežė in darbus, prie sunkių darbų, kur mes tiesėm požeminį tokį kabelį, kab elektrą būk tai yra tam kabely, neÅiojom po laukus, po miÅkus, kirtom grovius. Kada tep jau pavasarį, jau buvo biÅki Åiltoka, sugalvojom . . . valgyt neduoda, utelių pilni, kad baisu pažiūrėt tiesiog, miegot negaunam, vienuoliktą valandą gulam, pirmą valandą jau keliam, visokie patikrinimai, pabėgo vienas, antras, nusprendžiau ir aÅ bėgt. Nu ir vieną kartą pabėgu iÅ miÅko iÅ sargybinių ir bėgu. Bėgu apie keturas paras, žinoma, kad Vokietijoj, nieko neprieisi, nieko nepapraÅysi, kožnas vaikas mažiausias ir tai atpažįsta, tu, sako, banditas. Tai ką, man teko gyvent: buvo pasodintos bulvės, tai kasiau iÅ lauko bulves, radau tokiam kelmyne degė tokis uždegtas durpynas, ten pasikepiau tų bulvių, užvalgiau ir taip toliau, atsigeriu vandeniu, ir bėgu. Ir pribėgauâman nežinoma kokioj vietoj, nežinomam miestely, ir ima mane pagauna žandarai. Nu, nuo to laiko mane iÅtardo, paskaito mane Ånipas, ir pasodina mane į Åtraflagerį . . . Åtraflagerį. Tas Åtraflageris buvo taip vadinasi niekeno žemėj tarpu francūzų ir vokiečių linijos, ir man ten nuteisė sėdėti dvideÅims devynias paras. O ten jau kap mažiau kas gaudavo, tai mažiau laikydavo. Ten prižūrÎjo geÅtapiečiai, jie buvo daugiausia vokiečiai, ir besarabai, kaip juos vadino, tai tiesiog žmogų muÅa, užmuÅa ir juokiasi. Tai gaudavom valgyt pusę litro tokios žolės papjautos in dieną ir Åimtą gramų duonos, ir kavos dukart in dieną. Ten dirbt nerÎikdavo, labai mažai rÎikdavo dirbt, bet vaiko gult, kelt ir klupsčiom eit, ir muÅa, kad mano per savaitę laiko tai sutino rankos ir kojos, buvau nepanaÅus į žmogų, jai sakiau, manau, sudie Åitas pasaulis. Bet Åiaip taip iÅlaikiau, kada iÅ tenai mane pervežė Natzweiler lager. Natzweiler lager kiek buvo panaÅiau, jis buvo tokiuose kalnuose, miÅkuose. Ir tenai jau pradėjo varyt in darbus, ten aprangė drabužiais, tokiais civyliÅkais, bet tie drabužiai nuplyÅę, be baltinių, tik su vienom kelnėm, teko būt, o ant tų svarkų tai buvo mūsų maliavotas raudonas kryžius, per rankoves ėjo lempasai, per kelnės irgi lempasai, o apsiaut buvom gavę mediniais padais, tokios brezantinės Åliūrės, kur ant galų pirÅtų vos tik laikydavosi. Tai iÅvaro in darbus, tekt dirbdavo sunkiai. Dirbom su karučiais, veždavom akmenis, žemes ir taip toliau, visokias ÅiukÅles, tenai tuose kalnuose, ir tokius kelius dirbom. Nu, valdyt gaudavom mažai, keldavom baisiai anksti, iÅvaro, anksti rytą prikelia, trečią valandą, antrą valandą, tai iÅvaro pirmiausia vienmarÅkinius, ant to rajono, mus vaiko, vaiko ratą, paskui parvaro kavos pagert, po tai paskui varo in darbus, tai duoda kavos, pageri, gaunam Åimtą gramų duonos, ant jau . . . einam in darbą, tai duoda Åimtą gramų duonos ir biÅki užtepta margarino, tokį bruceidą tokį vadinamąjį, deÅimtai valandai valgyt. Nu, nuvaro ten mus dirbt, ten gyveno karuomenėâesesai, ten lupinėt tokių lupynų,ką nuÅtveri, tą valga tas lupynas, valgo žolę iÅ bado, ką gi žmogus darysi. Valgai viską. Tai dabartis pamatė mane kapoâtokie buvo specialiai kapo paskirti, vadinas tokie iÅgyvėję žmonės, kurie labai muÅdavo, muÅdavo-kankindavo. Ir jie patys prieÅ esesus rÎikia eit ir kepurę neÅtis rankoje, jeigu nusiėmei kepurę, tai jis atėjo ir tau per galvą duoda lazda ar kuom papuola, kum jis dar turi, arba Åautuvu. Tai aÅ turėjau bruceitą tą, ir jis pas mane apžiūrėjo po deÅimtai valandai dar tos bruceitos nesuvalgęs, tai jis man tą bruceitą, sako, kas čia dabar pas tave kiÅenėj, iÅtraukė tą bruceitą, jis man per burną, mane sukruvino ton bruceiton, tą bruceitą aÅ renku nuo žemės, masinai biro kraujai, jis atėjęs kojom mane spardo. Ką tu, sako, dirbi, rokuoja, lupynuos sėdi ir bruceituo, o bruceitą Åone turi. O aÅâką aÅ, neėsiu? AÅ ėdu lupynas ir viską, manau tos bruceitos biÅki toliau bus, o da čia nustvėriu lupynų, bet lupynų negaliu gaut. Tai valgau lupynas, ką pirmomis turiuâkopūsto lapą žalią, tą valgai. Jis mane sudaužo, sudaužo ir dar nutraukė, rokuoja, paėsi ir pietų negausi. Parėjau namo, negaunu pietų, laukiu tik vakaro, po tam . . . nu, buvo kiek laiko, teiÅdirbau, buvo kas taiâar vakacija kokia, ar tai frontas artėjo, ar tai kas . . . Mus iÅevokavo visus in Dachavo konstracijos lagerį. O Dachave buvau uždarytas iÅ kap vadino buvo Dacavo konstracijos lageris ir buvo Åtrabna paskui lageris, tokis atskiras, nubaustas, nubaustų nubaustas, karantinos blokais vadino, tai buvo užtverami, nieko nebuvo matyt, tik blokas nuo bloko buvo kap per ÅeÅis metrus, iÅ galų žkalta aukÅtai lentom, barakai mediniai, pilni buvo blakių, utelių, gulėjom ant tik vienos lovos, po keturis, po penkis žmones, utelių buvo pilna, ir kasdien mirdavo, prie Åono po du, po tris lavonus iÅneÅdavo ryte, kol eisiâeisi in prausyklą, eisi in iÅvietę, - visur lavonų rasi pilna, lauke guli tiesiog krūvos, nepanaÅūs jau lavonai į žmones, bet tiesiog yra jau į Åakalius taip sudžiūvę, kad baisu žiūrÎt. Pagalvoji, bet tos mirtės nebaisu, bet parokuoji, tas kankinimas. Taip gyvenom visą laikąâpusiau nuogi, iÅvaro, nepaspėji iÅeit sriubos atsiimt perpietânegavai ne tik kad tos sriubos, bet dar negavai vakarienės, arba iÅ ryto prikelia anksti, iÅvaro nuogus, ant sniego, ant sniego, o tai koks patikrinimas, užėjo kas tai vėl kokis jie sugalvoj ką nors, taip tep drūÅydavo, tai tep, ko nepaspėjai, tai tau per galvą davė, nusiverti, muÅa, kankina, kiek jie iÅmano. Nu, paskuitės tep sėdėjom, laukėm užlėkės, kada pasibaigs karas, manom vis kada sulauksim, kada belaukiant lėktuvai bombarduoja aplink, nebijom, kad užmuÅt artodo kad tik mažu greičiau pasibaigs karas, pasibaigs tų prakeiktų gyvybę, prakeiktų gyvenimui, kada ateis vis tiek galas. Tada belaukiant keturasdeÅims penktais metais taip balandžio devintą mÎnesį, tai tiesa, buvo dar užminuotas buvo visas lageris, ir apie devintą valandą, kiek turÎjom žinių, būtum vakare buvę iÅsprogdintas visas lageris. Bet viens atsirado kas tai kokis žinojo kas tas yra, praneÅė amerikonų karuomenei, ir karuomenė paskubino užimt Dachavą ir mus iÅlaisvint. Ir tada iÅlaisvino mus iÅ to Dachavo, ačiū Amerikos karuomenei už tai, kad mus iÅlaisvino.

David Boder

[In Russian] колько времени вы теперь здесь?

David Boder

[In German] Wieviel Zeit sind Sie hier jetzt? In Ãh- in Ãh - Esklave?

Alfonsas Paulis

[In Russian] По-русски, по-русски

David Boder

По-русски

David Boder

Сколько времени вы уже здесь в этом лагере?

Alfonsas Paulis

В этом лагере . . .

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] . . . nuo . . . nuo . . . Åitam lagery aÅ gyvenu nuo keturasdeÅims penktų metų balandž . . . gegužės mÎnesio apie dvideÅimtos dienos.

David Boder

[In Russian] У вас родственники в Америке есть?

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] Turu Amerikoj brolį . . . turu brolį ir brolio yra sūnus viens kuni

David Boder

[In Russian] Два брата?

Alfonsas Paulis

Брат

David Boder

А где он?

Alfonsas Paulis

Вот я не могу вам сказать этого

David Boder

Не знаете, где

Alfonsas Paulis

Я знаю, письмо я получил

David Boder

Ага, вы получили

Alfonsas Paulis

получил

Alfonsas Paulis

Yra brolio sūnus yra kunigas yra Najauke

David Boder

Ага, и он что, вам пошлёт афадавит

Alfonsas Paulis

Нет, я давно получил его.

David Boder

Ага

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] Ir turu dvi tetas

David Boder

[In Russian] Ага

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] Dar va ką tik susiraÅiau

David Boder

[In Russian] Что-нибудь ещё вы хотите сказать?

Alfonsas Paulis

Больше ничего

David Boder

Ну во, спасибо тогда

David Boder

[In English] This concludes the interview with Alfonsas Paulis, September 21st 1946, Munich, Lohengrinstrasse, displaced peoples camp for the Baltics, eh..in the camp where there are detained Lithuanians, Latvians and Estonians.

var english_translation = { interview: [ David Boder

[In English] This is Spool 9-144B - the interview features Alfonsas Paulus or Paulis - this section was separated from Spool 144A, which contains the interview with Father Johan Kharchenko. This is Spool 9-144B Alfonsas Paulis, November the 9th, 1950, Boder.

David Boder

20th September, 1946 at the Baltic camp at Lohengrinstrasse. The interview is the same that we started at Spool 143. Alfonsas Paulis, who was kind enough to relinquish his turn to the parson of the Greek Orthodoxian Church Johan Kharchenko. We are now returning to the interview of Mr. Alfonsas Paulis who is going to talk Lithuanian.

David Boder

[In German] Uh, one more timeânow tell me again, what happened to you, when the Soviets came to Lithuania? Where did you live, and what happened to you? How old are you, Mr. Paulis? How old are you?

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] I come from Suvalkija, and will tell you a few things from March 7, 1943 . . .

David Boder

[In German] Slowly.

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] . . . to April 5, 1945, until the Americans came to set us free. As you know, I am a simple worker and I was arrested for newspapers that spoke against the Germans, the Fascists, the Nazis. I was arrested by the Gestapo, had to do some time . . . was arrested, had to do some time at Fort 7, Fort 7. Then . . . had to starve for a while, as you know, that place has bunk-beds, and we were beaten a lot, that is, underground . . .

David Boder

[In German] Slower.

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] I had spent three weeks like this. Then we were taken to PravieniÅkis. PravieniÅkis had this initial concentration camp. We were forced to work at that concentration camp, doing logging. There, we were supervised by Gestapo officers. They would beat us a lot with sticks. We would not get enough to eat and waited for things to get better. Well, one day, we received a message that everyone had to get ready, they would be taking us at night to some place. They took us to Germany, drove us into railway cars, nailed them shut. There is barbed wire and guards everywhere. We are being taken . . . and we had to bring some saws. We had a saw, some knives, and decided to run. When we reached the German border, where Kybartai is now, we were trying to saw, but the train stopped. We did not think it would. We thought we would make it with the sawing and escape into the woods, but that did not happen, we did not . . . we were . . . they saw us sawing, stopped the train, and unloaded us one by one, stripped us naked to the waist and the Germans had cudgels made from telephones. We were being driven out one by one, I was the first to step out of the car so, I took the heaviest beating, because, allegedly, I was the main culprit, because it was I who had brought the saw. Then we were stripped naked to the waist and were told that they would give us the bat and told us to beat one another . . . well . . . you feel sorry for your friend. You cannot hit him, so the guard springs up and says, "Do it like this!", so he squirms and dies, just as civilians pass by, and women faint looking at this.

David Boder

[In German] . . . a little bit, until . . . straight, here . . . [interviewer may be instructing on the use of the microphone here]

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] We had a little food, well, some of as did, of course, we brought some along. They could give us some in Lithuania. Also, some of us had a little of it sent to them. They took all the food we had, loaded us back into the cars and then carried us along. They transported us for some four full days. They gave us nothing to eat or drink. Then they nailed us shut better, brought more guards, reinforced the cars better, and brought us as far as France. If they stopped, we would ask for water, but they would give us no water or food. That was how they were carrying us. We arrived at our destination. Lots of dead bodies were discarded in France. I do not know where that was, the location, but somewhere near France we were unloaded, driven into some camp, and given some soup, then we spent the night there. In the morning, they took us to work. It was very hard work. We had to lay some underground cable, seemingly a power line. We carried it around the fields, the woods, and across ditches. In spring, when the weather got a bit warmer, we thought of something . . . they were giving us nothing to eat, we were full of lice, hideous to look at, they were denying us sleep, we would turn in at eleven and rise at one, various inspections . . . one escaped, then another one, so I decided to run too. And I found a time to run out of the woods, away from the guards and escape. I am running for four days. Of course, you cannot approach anyone in Germany to ask, every small child recognizes you, says you're a bandit. So I had to sustain myself. I found a patch of potatoes, so I dug them up. found a peatbog burning in some place all covered with stumps, so I roasted my potatoes, and so on. I would have a drink of water and run. And I ran to an endâat some unknown place, in some strange town I was caught by gendarmes. Well, from then on they interrogated me, considered me a spy, and put me into a penal camp . . . a penal camp. That camp stood on the no-man's-land between the French and the Germans, and I was sentenced to serve twenty-nine days there. And once there, if you were given less time, they would keep you for less time too. We were being overseen by Gestapo men, Germans for most part, as well as Bessarabians, as they called themâthey would just beat a man, beat them to death and then laugh. So we would get half a liter of some cut grass, and a hundred grams of bread, and coffee twice per day. We did not have to work there, very little was there to work, but they would usher us to sleep, make us get up and walk on our knees, and beat us so that in a week my arms and legs got swollen. I did not look like a man at all . . . thought I would say goodbye to this world. But I managed to survive somehow, and was taken from there to Natzweiler lager. In Natzweiler lager things were more or less the same; it was in those mountains, a wooded area. Once there, they would force us to work. Gave us some civilian clothes that were shabby, no underwear, only pair of trousers, and on our jackets we had a red cross painted, there were stripes on sleeves and legs of pants, and for footwear we had those canvas slippers with wooden soles that would only hang on the tips of our toes. So they take us to work, and some hard work it was. We would roll wheelbarrows full of rocks, earth and so on, various garbage there in those mountains. We would build those roads. Well, food was scarce, We would rise terribly early, they drive us out, wake us up at three or two. So first they kick us out bare-shirted, would chase us around in a circle, then drive us back for coffee, then drive us to work, give us coffee, so you drink it, we get a hundred grams of bread . . . we go to work, so they give us a hundred gram of bread with some margarine at ten o'clock to eat. Well, they bring us to work, there were troops residingâSS men, to peel some vegetables, so whatever you managed to scavenge . . . you eat those parings, you eat grass from hunger, what can you do? You eat everything. And so I was spotted by this "capo"âone of those appointed people that would beat us a lot, beat and torture us. And they did it themselves, in front of SS men, you had to walk with your hat off, if you take your hat off, he comes and smacks you on the head with a stick or whatever he might have at hand, or a rifle. So I had this sandwich, and he spotted me, after ten, and I had not finished it yet. So he says, "What's that in your pocket?", takes out the sandwich and smacks me on the mouth with it, got me all bloody. I am picking up the sandwich from the ground, blood was pouring, and he is kicking me with his feet. "What are you doing?", he says, sitting in those parings with the sandwich in your pocket. And just what can I do? As if I can help myself not to eat them. I eat the parings (thought I would save my sandwich) and here I grab some parings, but can't get all of them. So I eat the parings, whatever I can get firstâa raw cabbage leave, you eat what you have. He beats me up, up and pulls off, saying you will eat and will have to do without lunch. I came home, there's no lunch for me, so I am waiting for the night. Then . . . well, some time passed . . . then something happenedâevacuation or the frontline was getting closer, or some other thing . . . We got evacuated to Dachau concentration camp. In Dachau, I was locked up. There was this Dachau camp and a penal camp (a separate one for punished ones) it was called quarantine blocks, and everything was barred there. You could not see inside them, only that the blocks were six meters away from one another. Their ends were boarded shut . The bunkhouses were wooden, full of bugs, lice. We only had one bed and would lie on it four, five people at a time and someone would die every day, they would bring two, three corpses every morning, while you're goingâto the wash-room, to the privyâyou will find corpses everywhere. Simply heaps lying outside, they did not look like men at all, but were so dried-up, like branches, horrible to look at. You start to think that death itself is not so much scary, but then again there is the torture. And so we lived all the timeâhalf-naked, they chased us out, if you don't make it in time for soup at lunchâyou get none and are also denied dinner. Or they wake you up early in the morning, drive you out naked on the snow, and it's some sort of inspection again, something they have thought of. So they would make us do things and if you did not make it, you would get smacked in the head, would fall over, they would beat you, torture you all that they could. Well, later we just sat there, waiting for the war to end, wondering if we ever see it end, thinking we would still be around to see it, and the airplanes were dropping bombs all around as we waited. We seemingly were not afraid to die, only hoped the war would end faster, and that an end would come to the lives of those damned people. And so as we waited, on the 9th of April in 1945 explosives were set across the entire camp, and around nine o'clock in the evening, as far as we knew, the entire camp would be blown away. But then someone reported it to the American army, and the troops rushed to take over Dachau and set us free. And then we were liberated from Dachau, thanks to the American army for setting us free.

David Boder

[In Russian] How long have you been here now?

David Boder

[In German] How long have you been living here? In thisâuhâin this exclave?

Alfonsas Paulis

[In Russian] In Russian, In Russian.

David Boder

In Russian.

David Boder

How long have you been here, in this camp?

Alfonsas Paulis

In this camp . . .

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] . . . since . . . since . . . I have been living in this camp since around the 20th day of Apr . . . May of 1945.

David Boder

[In Russian] Do you have any relatives in America?

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] I have a brother in America . . . a brother and he has a son, a priest.

David Boder

[In Russian] Two brothers?

Alfonsas Paulis

A brother.

David Boder

Where is he?

Alfonsas Paulis

That I cannot tell you.

David Boder

You don't know, where?

Alfonsas Paulis

I do, I have received a letter.

David Boder

Aha, you have?

Alfonsas Paulis

I have.

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] There is my brother's son, a priest in Najaukas.

David Boder

[In Russian] Aha, and he what, will send you an affidavit?

Alfonsas Paulis

No, I got it a long time ago.

David Boder

Aha.

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] I also have two aunts.

David Boder

[In Russian] Aha.

Alfonsas Paulis

[In Lithuanian] We have just exchanged letters.

David Boder

[In Russian] Do you have anything else to say?

Alfonsas Paulis

No, nothing.

David Boder

Well then, thank you.

David Boder

[In English] This concludes the interview with Alfonsas Paulis, September 21st 1946, Munich, Lohengrinstrasse, displaced peoples camp for the Baltics, eh..in the camp where there are detained Lithuanians, Latvians and Estonians.